LKD šunų elgsenos specialistų – trenerių sąjungos visuotinio susirinkimo protokolas 2019-03-10

Lietuvo Kinologų Draugijai

Visorių g. 8 , Vilnius

LKD šunų elgsenos specialistų – trenerių sąjunga

Visuotinio susirinkimo protokolas

2019-03-10

 

Susirinkime dalyvavo: Jonas Valančius, Rasa Suzanovičienė, Aušra Volosenkinienė, Skirmantas Ročka, Irina Venislovienė, Sandra Pabrėžienė, Viktorija Goncarova, Marina Vetrenko.

Susirinkime nedalyvavo: Gintarė Matevičiūtė (perleido balso teisę Skirmantui Ročkai), Ana Menčiūnienė (perdavė balso teisę Aušrai Volosenkinienei), Artūras Giedrys ir Arūnas Petraitis (perdavė savo balsus Rasai Suzanovienei), Irma Totoraitienė(perdavė savo balsa Marinai Vetrenko), Viktorijos Černova, Virginija Žiedienė, Egidijus Brazys, Donata Venckutė, Dalia Mickiene (perdavė savo balsus Jonui Valančiui)

Susirinkimebalsų kiekis – 18iš 25balsų. Kvorumas surinktas.

Susirinkimo metu svarstyti klausimai:

1.      Posėdžio pirmininko rinkimai.

Siūlyta posėdžio pirmininku išrinkti Joną Valančių

Nutarta: išrinkti Joną Valančių posėdžio pirmininku.

2.      Sąjungos pirmininko rinkimai.

Siūlyta Sąjungos pirmininku išrinkti Joną Valančių.

Nutarta: išrinkti Joną Valančių posėdžio pirmininku, 2m kadencijai.

3.      Posėdžio sekretoriaus,-ės rinkimai.

Siūlyta išrinkti posėdžio sekretorę Sandrą Pabrėžienę

Nutarta: posėdžio sekretorium išrinkti Sandrą Pabrėžienę.

4.      Kinkinių sporto specializacijos suspendavimas dėl to, kad specializaciją atstovaujantis Robertas Andriuška nedalyvauja posėdžiuose, nepateikia metinių ataskaitų, nekomunikuoja su Sąjunga.

Nutarta: suspenduoti kinkinių sporto specializaciją; Robertui Andriuškai už neveiksnumą pritaikyti nuobaudą – šalinimą iš Sąjungos

5.      Eilinė kasmetinė narių atestacija.
Nutarta: įvertinus, jog keli nariai 2 metus iš eilės neatsiuntė ataskaitų ir jog jų narystės buvo suspenduotos 2018 m., skirtos nuobaudos – pakartotiniai įspėjimai 3 nariams.  Per 3 dienas nepateikus oficialaus paaiškinimo nariams bus pritaikyta nuobauda – šalinimas iš Sąjungos.

Nuobaudos – įspėjimai skirti šiems suspenduotiems nariams:

Svajūnas Bunza

Jurij Aleksandrov

Lina Mockutė

Keli nariai neatsiuntė ataskaitų už 2018 m. Jiems skirtos nuobaudos – pakartotiniai įspėjimai. Per 3 dienas nepateikus trenerio veiklos ataskaitos už 2018 m. ir oficialaus paaiškinimo dėl laiku neatliktų darbų nariams bus pritaikyta nuobauda – narystės suspendavimas.

Nuobaudos – įspėjimai skirti šiems nariams:

Kristinai Girčytei

Rolandui Eidininkui

Sonatai Venckevičiūtei

Visi nariai apie nuobaudas bus informuoti el. paštu.

6.      Obedience, fristailo specializacijų atstovų Taryboje rinkimai.

Siūlyta: Obedience, fristailo specializacijų atstovus rinkti nuotoliniu būdu

Nutarta: Obedience, fristailo specializacijų atstovus rinkti nuotoliniu būdu iki 04-30d

7.      Rengimo parodoms specializacijos atstovo Taryboje rinkimas.
Siūlyta rengimo parodoms specializacijos atstovęišrinkti Sandrą Pabrėžienę.

Nutarta:rengimo parodoms specializacijos atstovęišrinkti Sandrą Pabrėžienę

8.      Ankstyvoji šuniukų socializacijos ir neurologinės stimuliacijos specializacijos atstovo Taryboje rinkimai.
Siūlyta ankstyvoji šuniukų socializacijos ir neurologinės stimuliacijos specializacijos atstove išrinkti Iriną Venoslovienę.

Nutarta: ankstyvoji šuniukų socializacijos ir neurologinės stimuliacijos specializacijos atstove išrinkti Irina Venoslovienė

9.      Darbo su šunimis prieglaudose specializacijos suspendavimas.
Siūlyta: darbo su šunimis prieglaudose specializaciją suspenduoti dėl nišinių specialistų (dirbančių prieglaudose) trūkumo; esamus narius nutarta perkelti į elgsenos korekcijos specializaciją.

Nutarta: darbo su šunimis prieglaudose specializaciją suspenduoti esamus narius perkeliant į elgsenos korekcijos specializaciją.

10.  2018 m. surinkto nario mokesčio skyrimo klausimas.
2018 m. surinktas laisvanoriškas nario mokestis – 165 Eur. Siūloma jįskirti Skirmantui Ročkai už lkdtreneriai.lt serverio talpinimo ir domenų nuomos darbus (2015 – 2019 m.).

Nutarta: 2018 m. surinkto nario mokesčio (165 Eur) skirti Skirmantui Ročkai už serverio talpinimo ir domenų nuomos darbus (2015 – 2019 m.).

11.  Siūlomas nuobaudų už Sąjungos narių neveiksnumą projektas.

Nutarta: Sąjungos nariui iki sutartos dienos neatlikus darbo, deleguoto el. paštu ar Sajungos susirinkime ir susijusio su nario veikla Sąjungoje, siunčiamas priminimas bei prašymas paaiškinti neatlikimo priežastį bei suteikiamas 2 savaičių terminas deleguotam darbui atlikti.

Likus 3 dienoms iki minėto 2 savaičių termino pabaigos, narys el. paštu gauna priminimą atlikti deleguotą darbą. Pasibaigus 2 savaičių terminui ir neatlikus deleguoto darboskiriama nuobauda – narystės suspendavimas. Nario suspendavimo terminą Taryba skiria susirinkime atsižvelgdama į anksčiau gautas nuobaudas .

Apie narių gautas nuobaudas paskelbiama viešais Sąjungos šaltiniais.

Nutarta: pritarti nuobaudų projektui, nuobaudos mechanizmas bus įrašytas į Sąjungos reglamentą.

12.  Suderintas Sąjungos populiarinimo projektas.

Nutarta nariams pakartotinai siūlyti organizuoti mokamus seminarus, dalį lėšų skiriant Sąjungos reikmėms.

13.  Narių pažymėjimų gamybos klausimai.

Nutarta naujų Sąjungos narių, neturinčių nario pažymėjimų, paprašyti atsiųsti savo nuotraukas ir organizuoti nario pažymėjimų gamybą.